Navigácia

O škole

História školy

          V roku 1957 bolo rozhodnuté, že v rámci industrializácie Slovenska sa v Stropkove vybuduje elektrotechnický závod Tesla. S výstavbou závodu sa začalo v tom istom roku a výroba sa rozbehla v máji 1960. Závod Tesla v Stropkove bol súčasťou národného podniku Tesla Liptovský Hrádok. Z hľadiska odbornej a technickej pomoci do nového závodu boli pridelení odborníci zo závodov, odkiaľ nový závod prebral výrobu. Ich úlohou bolo zaškoliť a zapracovať nových zamestnancov.

         Výhľad na neustále sa zvyšujúcu potrebu kvalifikovaných pracovníkov viedol k tomu, že od roku 1962 sa výchova učňovského dorastu zabezpečovala v Stropkove. Do roku 1962 výchovu zabezpečovalo Odborné učilište pri n.p. Tesla v Liptovskom Hrádku.

         Odborné učilište n.p. Tesla Liptovský Hrádok, závod Stropkov so sídlom v Stropkove bolo zriadené na návrh riaditeľa n.p. Tesla Liptovský Hrádok, podľa § 26 zákona č. 89/1958 Zb., na doporučenie generálneho riaditeľstva VHJ Tesla a so súhlasom Ministra všeobecného strojárenstva. Do siete OU a UŠ ministra školstva bolo zaradené dňa 1.9.1962 ako výchovné zariadenie závodu Tesla Stropkov.

         Vyučovať sa začalo v školskom roku 1962/63 v priestoroch bývalého ukrajinského gymnázia. Začínalo sa bez priestorov na ubytovanie, boli ťažkosti s priestormi pre výrobnú prax. V tomto školskom roku začínalo 99 učňov v učebnom odbore univerzálny nástrojár /45 učňov/ a montér telekomunikačných zariadení /54 učňov/ so 6 stálymi pracovníkmi.

Nedostatky v priestorovom umiestnení odborného učilišťa zriadeného v provizórnych priestoroch a rastúce nároky na kvalifikovaných pracovníkov si vyžiadali výstavbu nových moderných priestorov. Ministerstvom všeobecného strojárstva bol dňa 3. marca 1965 vydaný investičný zámer na výstavbu OU pri závode Tesla Stropkov. Projektová úloha bola schválená GR Tesla 7.5.1968. S výstavbou sa začalo v roku 1969. Nová budova pre teoretické a praktické vyučovanie bola odovzdaná do užívania v roku 1972. Investičné náklady na výstavbu predstavovali čiastku 14,3 mil. Kčs. Generálnym dodávateľom stavby boli Pozemné stavby n. p. Prešov. V ďalších rokoch bol odovzdaný do užívania aj nový Domov mládeže s kapacitou pre 96 žiakov s telocvičňou.

        Napriek tomu, že v tomto čase učilište nemalo názorné učebné pomôcky, didaktickú techniku, chýbali učebnice, ale aj telocvičňa a odborné učebne, pedagogickí pracovníci prístupovali k výchovno-vzdelávaciemu procesu veľmi zodpovedne a nadšene.

        V roku 1970 v rámci Závodnej školy práce sa na OU utvorilo Zaškoľovacie stredisko pre mladistvých, ktorí mali ukončenú povinnú školskú dochádzku, pre zaškoľovanie na profesiu justérka, spájkovačka, navíjačka a formárka.

        Schválenie dokumentu „Ďalší rozvoj čs. výchovno-vzdelávacej sústavy“ priniesol štrukturálne zmeny aj v OU. Od roku 1979 OU bolo zaradené do siete stredných odborných učilíšť MS SSR, dňa 18. apríla 1979 pod č.j. 6080/1979-22/223. Z dôvodu štruktúrnych zmien zriaďovateľom SOU bolo GR Tesla Investičná elektronika, koncern Praha. Organizačne SOU bolo začlenené do koncernového podniku Tesla Stropkov ako jeho samostatná jednotka na úrovni závodu.

         K doterajším vyučovaným odborom univerzálny nástrojár a montér spojovacích zariadení /predtým montér telekomunikačných zariadení/ postupne pribúdali ďalšie učebné a študijné odbory – nástrojár, strojný zámočník, prevádzkový elektromontér a v roku 1976 experimentálny študijný odbor univerzálny obrábač kovov. Od roku 1979 postupne pribúdali novokoncipované 3,5 ročné učebné odbory mechanik elektronických zariadení, strojný zámočník, strojný mechanik, nástrojár, obrábač kovov a študijné odbory mechanik elektronik pre telekomunikačné zariadenia a mechanik nastavovač so zameraním na obrábacie stroje a linky. V tomto období je približne 50 % žiakov pripravovaných v elektro odboroch a 50 % žiakov v strojárskych odboroch.

          V školskom roku 1981/82 bola na SOU zriadená Stredná škola pre pracujúcich, neskôr štúdium popri zamestnaní, v súčasnosti nadstavbové štúdium v študijných odboroch strojárstvo – obrábanie materiálov, elektrotechnika – elektronické zariadenia a zariadenia oznamovacej techniky.

         Nedostatky v priestorovom zabezpečení SOU na narastajúci počet pripravovaných žiakov si vyžiadali prístavbu priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie o rozpočtovom náklade 2 x 2 mil. Kčs, ktoré boli slávnostne odovzdané do užívania pri príležitosti 25. výročia školy dňa 1. 9. 1987.

         V roku 1989 sme svedkami výrazných politických a sociálnych zmien v spoločnosti. Okrem iného dochádza k ekonomickej transformácií, ktorá najviac postihuje stredné odborné učilišťa. Vtedajšia vláda zabránila rozpadu učňovského školstva rôznymi legislatívnymi úpravami a finančnými rezervami. Zriaďovateľom SOU sa stáli v zásade ústredné orgány štátnej správy. S účinnosťou od 1. januára 1991 bolo SOU vyčlenené zo štátneho podniku Tesla Stropkov a rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 89/1999 zriadené ako samostatná príspevková organizácia.

         Prvým riaditeľom OU bol Andrej Radačovský, narodený 6. 10. 1926 v Ľutine, okres Prešov, zomrel 24. 8. 1980. Od 1. 1. 1981 je riaditeľom SOU Ing. Jozef Kalafa, narodený 2. 8. 1945 v Čičave.

         Po tomto období dochádza k reštrukturalizácií učebných a študijných odborov tak, aby lepšie vystihovali súčasné aj budúce požiadavky praxe a záujmy žiakov. Popri predmete hlavnej činnosti školy, ktorým je výchova a vzdelávanie, bol vytvorený priestor na samostatnú ekonomickú činnosť prostredníctvom produktívnych prác a vedľajšou hospodárskou činnosťou. Škola takto dostala nielen viac voľnosti v rozhodovaní a riadení, ale hlavne zodpovednosť za stav nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v oblasti ekonomického postavenia školy. Rozvíjali sa rôzne podnikateľské aktivity od prenájmu nevyužitých priestorov, využívania DM pre letné aktivity, cez zákazkovú výrobu na praktickom vyučovaní až po poskytovanie školení v odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a rekvalifikačných kurzov základy práce s počítačom a podvojné účtovníctvo.

          V školskom roku 1991/92 od 1.9.1991 je zriadená pri SOUE v Stropkove 1 elokovaná trieda Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove s počtom žiakov 28. Do siete boli potom postupne zaradené ďalšie nové študijné odbory mechanik elektronik pre zdravotnícku elektroniku, mechanik elektronik pre organizačnú a výpočtovú techniku a učebný odbor autoelektrikár. Od školského roku 2002/2003 svoju históriu začala písať aj Stredná priemyselná škola, ktorú Ministerstvo školstva SR zaradilo do siete SŠ.

          V školskom roku 2004/2005 má škola na základe výberového konania nového riaditeľa Ing. Petra Kuľbagu – doterajšieho zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie. Od 1.7.2005 došlo k ďalšej významnej zmene v histórii školy. Združením Stredného odborného učilišťa elektrotechnického a Strednej priemyselnej školy vznikla Združená stredná škola ako rozpočtová organizácia. Ponuka vyučovaných odborov sa rozšírila o odbor mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, technicko - administratívny pracovník a elektromechanik pre rozvodné zariadenia.

          Počnúc rokom 1990 začala škola veľké investičné akcie. V roku 1992 bola odovzdaná   do užívania SJ pri Domove mládeže a ukončená rekonštrukcia a plynofikácia kotolne. V školskom roku 2000/2001 bol do užívania odovzdaný samostatný vstup do objektu školy a prístupová cesta zo severnej strany objektu vrátane úprav areálu. Aj v zložitých ekonomických podmienkach školy, vlastnými aktivitami sa nám podarilo vybudovať nové odborné učebne pre elektrotechnické merania, technické kreslenie a 2 učebne výpočtovej techniky s moderným vybavením. V decembri 2001 bola do užívania odovzdaná ďalšia väčšia investičná akcia samostatných plynových kotolní pre objekt TV, objekt PV a VN prípojka o rozpočtovom náklade 4,9 mil. korún a rekonštrukcia kúrenia v spojovacej chodbe medzi budovami teoretického a praktického vyučovania. V roku 2005 sa investičným nákladom 2,2,mi. Sk postavila nová strecha nad šatňami v objekte školy, nové sociálne zariadenia pre žiakov a v roku 2006 v investičnom náklade 3 mil. Sk nová strecha nad telocvičňou a kotolňou.

          Za obdobie 44 rokov existencie opustilo brány školy viac ako 4 700 absolventov rôznych elektrotechnických, strojárskych učebných a študijných odborov. Škola sa výrazne podieľala na výchove kvalifikovaných pracovníkov pre Teslu Stropkov, potreby viacerých závodov a výskumných ústavov pre 10 okresov bývalého Východoslovenského kraja. Z rozhodujúcich organizácií je potrebné uviesť aspoň niektoré, ako Teslu Elektroakustiku Trebišov, Teslu Stará Ľubovňa, Teslu Moldava nad Bodvou, Chiranu Humenné, Pragotron Košice, Výskumný ústav točivých strojov Košice, ŽELBA Spišská Nová Ves, SPP Svidník, Tatru Stropkov. Kolektív tejto školy dosiahol v príprave kvalifikovaných pracovníkov preukázateľné výsledky, ktorých presvedčivým meradlom je úspešné uplatnenie podstatnej väčšiny absolventov. O dobrých výsledkoch školy okrem iného svedčí aj jeho niekoľkonásobné popredné umiestnenie v súťažiach škôl v rámci Slovenska, rezortu a kraja tak v odborných súťažiach, v SOČ, v súťažiach Zenit v mikroelektronike, olympiádach ako aj v účastiach na výstavách Učeň v Trenčíne, Učeň – Mladý tvorca v Nitre ako aj v záujmových a športových činnostiach.

          V súčasnosti je škola moderným samostatným subjektom. Ako silný života schopný objekt prešiel postupným vývojom a vykryštalizoval sa na školu, ktorá má pevné miesto v hornošarišskom regióne.

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria