Navigácia

O škole

Profil školy

Sme vaša ISTOTA NA TRHU PRÁCE

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

 

Základnými hodnotami, ktorými sa škola riadi sú:

 • viac ako 50 ročná tradícia vo vzdelávaní elektrotechniky a strojárstva
 • odbornosť a skúsenosť plne kvalifikovaného pedagogického zboru
 • orientácia na potreby trhu práce
 • kvalitná teoretická a praktická príprava
 • dôraz na samostatné myslenie a zodpovednosť

 

      Naším poslaním je pripraviť žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách. Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štvorročných študijných odboroch a stredné odborné vzdelanie v trojročných učebných odboroch. Sme profesionálna škola  poskytujúca elektrotechnické a strojárske vzdelávanie pre všetky vekové kategórie už viac ako polstoročie.

     

      Štúdium je určené pre tých, ktorí vidia svoju budúcnosť v oblasti výpočtovej techniky, informačných technológii, programovania CNC strojov, počítačových sietí, počítačových systémov, komunikačných technológii, v oblasti obsluhy obrábacích strojov a v oblasti bytových rozvodov elektrickej energie, tepla, vody a plynu. Absolventi elektrotechnických odborov získavajú okrem dokladov o ukončení vzdelania aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorý je nevyhnutný pre činnosť v elektrotechnických povolaniach a ktorý sa nedá získať iným ako elektrotechnickým vzdelaním.

 

      Od svojho vzniku v roku  1962 prešla škola rozsiahlou modernizáciou a už dlhodobo zabezpečuje prípravu mladých odborníkov pre ich budúce povolanie a prípravu na vysokoškolské štúdium. Celý komplex areálu školy je situovaný do prostredia priemyselnej časti Stropkova v susedstve Tesla Stropkov a.s., v ktorom je zabezpečené komplexné teoretické a praktické vyučovanie žiakov.

     

      Teoretické vyučovanie je zabezpečené v učebniach školy, ktoré sú moderne vybudované so špecializáciou na výučbu odborných predmetov, jazykov a výpočtovej techniky. Súčasťou teoretického vyučovania je vlastná telocvičňa s posilňovňou. Žiaci školy sa v rámci teoretického vyučovania zúčastňujú rôznych odborných , športových a spoločenských súťaží, kde dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky. Samozrejmosťou je aj neobmedzený prístup na internet cez školskú wi-fi sieť pomocou tabletov, ktoré dostávajú do osobného vlastníctva všetci novoprijatí žiaci v elektrotechnických odboroch.

       

      Odborný výcvik vyučujeme v odborných dielňach , ktoré sú priamo v areáli školy. Pracoviská odborného výcviku sú komplexne vybudované na získavanie praktických zručností žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch. Škola spolupracuje s firmami pôsobiacimi v regióne, v ktorých žiaci absolvujú odbornú prax a získavajú najnovšie poznatky vo svojom odbore.

      Celý vyučovací proces je zameraný na výborné východiskové postavenie našich absolventov na trhu prác nielen v regióne , ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie. Obedy pre všetkých žiakov sú zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni .

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ODBOROV

2675 M  elektrotechnika
zameranie: počítačové systémy
(štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá)

2697 K  mechanik elektrotechnik
zameranie: informačné technológie             (štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka  základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka  základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Poskytované vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Poskytované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • technik počítačových systémov
 • konštruktér  počítačových systémov
 • výrobný technológ počítačových systémov
 • servisný technik počítačových systémov
 • predajca výpočtovej techniky
 • IT pracovník

Uplatnenie absolventa:

 • technik informačno-komunikačných zariadení
 • údržba a servis počítačových sietí
 • projektant elektronických obvodov
 • servisný technik výpočtovej techniky
 • predajca výpočtovej techniky
 • konštruktér počítačových systémov

 

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký
 

 

2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov
(štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá )

3658 K  mechanik stavebnoinštalačných zariadení
(štvorročný, vhodný pre chlapcov)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka  základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka  základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list

 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list

 

Poskytované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Poskytované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Uplatnenie absolventa:

 • obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení
 • programátor CNC strojov
 • obsluha automatizovaných zariadení na zváranie
 • technológ prípravy výroby
 • výrobný konštruktér
 • výrobný dispečer, technický kontrolór, majster

Uplatnenie absolventa:

 • v súkromných firmách pri inštalácii rozvodov tepla, vody, plynu
 • servisovanie rozvodov tepla, vody, plynu
 • prevádzkový zamestnanec
 • riadiaci zamestnanec
 • súkromné podnikanie v odbore
 • predaj inštalačných potrieb a zariadení

 

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • pomaturitné špecializačné štúdium

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

2411 K mechanik nastavovač
(štvorročný, vhodný pre chlapcov a dievčatá)

2683 H 11 elektromechanik
zameranie: silnoprúdová technika
(trojročný, vhodný pre chlapcov)

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka  základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Základné podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka  základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia prípravy:

 • maturitná skúška

Spôsob ukončenia prípravy:

 • záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške
 • výučný list

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o záverečnej skúške
 • výučný list
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Poskytované vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Poskytované vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C

Uplatnenie absolventa:

 • konštrukčný technik
 • technológ
 • prevádzkový technik
 • montážny  technik
 • obsluha a údržba konvenčných a CNC obrábacích strojov
 • vedenie malej výrobnej firmy

Uplatnenie absolventa:

 • v elektrotechnických firmách
 • ako elektroinštalatér
 • v opravovniach elektrických zariadení
 • ako predajca
 • v stavebných firmách

Nadväzná odborná príprava:

 • vysoké školy
 • vyššie odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava:

 • nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov - maturitná skúška

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký

Možnosti štúdia jazykov:

 • jazyk anglický
 • jazyk nemecký
 

 

Kontakt:

www.sosesp.edupage.org

tel.: 054/7422474; 054/7181285

 

Adresa školy:

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov    

 

E-mail:

riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk

sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk

 

Novinky

Kontakt

 • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
 • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria