Navigácia

Rada školy

Štatút Rady školy pri SOŠE v Stropkove

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

Čl. 1  Základné ustanovenie
(1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

Čl. 2  Pôsobnosť a poslanie rady školy
(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.
(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3  Činnosť rady školy
(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
(2) Rada školy
a) Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
b) Dohodou určí spôsob prezentácie koncepcie rozvoja školy kandidátom na výberovom konaní
c) Navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 2 zákona 596/2003 Z.z., predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8 písm. a) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
d) Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä
1. k návrhu na počty prijímaných žiakov.
2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.
3. k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
4. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia.
5. k návrhu rozpočtu.
6. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy.
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy.
(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Čl. 4  Zloženie rady školy
(1) Rada školy má 11 členov.
(2) Členmi rady školy sú:
traja zvolení zástupcovia rodičov:
1. Bc. Daniela Ličková
2. Mgr. Ingrid Semančiková
3. Silvia Stašová
dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Maroš Maruščák
2. Bc. Albert Vaško
jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
PhDr. Terézia Potomová, PhD.
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. MUDr. Martin Jakubov
2. Ing. Dušan Lukáč
3. Ing. Kamil Cimbala
4. Ing. František Glinský
jeden zástupca žiakov:
Damián Šlang

Čl. 5  Spôsob voľby členov rady školy
(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu na základe kandidátnej listiny, na ktorú kandidáta s jeho súhlasom môže navrhnúť ktorýkoľvek iný rodič. Členmi rady školy sa stávajú rodičia, ktorí získali najviac hlasov.
(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy na základe kandidátnej listiny, na ktorú kandidáta s jeho súhlasom môže navrhnúť ktorýkoľvek iný pedagogický zamestnanec školy. Členmi rady školy sa stávajú pedagogickí zamestnanci, ktorí získali najviac hlasov.
(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy na základe kandidátnej listiny, na ktorú kandidáta s jeho súhlasom môže navrhnúť ktorýkoľvek iný nepedagogický zamestnanec školy. Členom rady školy sa stáva nepedagogický zamestnanec, ktorý získal najviac hlasov.
(4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním členov Rady študentov školy . Členom rady školy sa stáva člen , ktorý získal najviac hlasov
(5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(6) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
(7) Členstvo v rade školy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy
b) vzdaním sa členstva
c) ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu
d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy
f) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy
g) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 12, písm. g), zákona 596/2003 Z.z.
h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom samosprávneho kraja, ktorý bol do rady školy delegovaný
i) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony
j) úmrtím.
(8) Spôsob doplnenia rady školy:
a) za zástupcu rodičov nastupuje kandidát z kandidátnej listiny, ktorý získal v ďalšom poradí najvyšší počet hlasov. V prípade, že sa na neho vzťahuje Čl.5 odsek 7) písmeno b), c), e), g), h), i) alebo j) nastupuje ďalší v poradí. V prípade, ak tejto podmienke nie je možné vyhovieť, nový člen rady školy bude zvolený podľa Čl. 5 odsek 1).
b) za zástupcu pedagogických zamestnancov nastupuje pedagogický zamestnanec z kandidátnej listiny, ktorý získal v ďalšom poradí najvyšší počet hlasov. V prípade, že sa na neho vzťahuje Čl.5 odsek 7) písmeno b), c), e), g), h), i) alebo j) nastupuje ďalší v poradí. V prípade, ak tejto podmienke nie je možné vyhovieť, nový člen rady školy bude zvolený podľa Čl. 5 odsek 2).
c) za zástupcu nepedagogických zamestnancov nastupuje nepedagogický zamestnanec z kandidátnej listiny, ktorý získal v ďalšom poradí najvyšší počet hlasov. V prípade, že sa na neho vzťahuje Čl.5 odsek 7) písmeno b), c), e), g), h), i) alebo j) nastupuje ďalší v poradí. V prípade, ak tejto podmienke nie je možné vyhovieť, nový člen rady školy bude zvolený podľa Čl. 5 odsek 3).
d) za zástupcu žiakov nastupuje žiak zvolený podľa Čl. 5 odsek 4).
e) v prípade delegovaného zástupcu zriaďovateľa, ak sa na neho vzťahuje Čl. 5 odsek 7) písmeno b), c), g), h), i) alebo j), rada školy písomne požiada zriaďovateľa o delegovanie nového člena

Čl. 6  Pravidlá rokovania rady školy
(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
(2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada.
(4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy,
(5) Rada školy je uznášania schopná ( okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(6) Na platné uznesenie rady školy ( okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
(7) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
(8) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v termíne funkčného obdobia rady školy.
(9) Zasadnutie rady školy je verejné.
(10) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa a zástupcu a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.
(11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .
(12) Na zasadnutia rady školy môže predseda rady školy prizvať podľa potreby riaditeľa školy alebo iného odborníka k problematike, ktorá sa prejednáva.

Čl. 7  Práva a povinnosti člena rady školy
(1) Člen má právo:
a) voliť a byť volený,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností
člena rady školy podľa tohto štatútu. Rada školy vyzve člena, aby sa vyjadril k výkonu svojej funkcie a v prípade, ak nemá záujem o prácu v rade školy nech sa tejto funkcie vzdá písomne do najbližšieho zasadnutia rady školy. Ak tak neučiní, rada školy na najbližšom zasadnutí vylúči člena z rady školy.
(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Člen rady školy je povinný upozorniť predsedu rady školy na protiprávny postup rady školy, ak o takomto postupe získa vedomosť. Ak nedôjde k náprave, je povinný upozorniť na to zriaďovateľa.

Čl. 8  Povinnosti predsedu rady školy
(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3) Predseda rady školy po svojom zvolení predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
(5) Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene ; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(6) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
(7) Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
e) ďalšie údaje určené radou školy.
(8) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Čl.9  Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy
(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(2) Riaditeľ školy ,v súlade s plánom zasadaní, predkladá rade školy príslušné materiály v písomnej
alebo elektronickej forme podľa charakteru materiálov v dostatočnom časovom predstihu.

Čl.10  Finančné zabezpečenie rady školy
(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov školy, na tento účel určenými, v súlade s osobitnými predpismi.
(2) Rada školy nemá vlastný majetok.
(3) Rada školy hospodári podľa vlastného rozpočtu.
(4) Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy zabezpečuje riaditeľ školy.

Čl.11  Záverečné ustanovenie
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zasadaní rady školy dňa 17. 12. 2018 a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Týmto sa ruší predchádzajúci štatút rady školy.

V Stropkove, 17.12.2018

 

..........................................
predseda RŠ

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria