Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Peter Kuľbaga Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Ing. Vladimír Čintala Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 56 86
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Ivan Gibej Tvorba videa a jeho využitie v edukačnom procese 10 112
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Jitka Lehotská príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14 14
Mgr. Maroš Maruščák Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti prdagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2022.0.1284 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.09.2021

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria